...... ส ม า ชิ ก ว ง นั่ ง เ ล่ น (NengLen Band) ......
เป๋า-กมลศักดิ์ สุนทานนท์ (Lead Vocal)
ตุ่น-พนเทพ สุวรรณะบุณย์ (Nylon Guitar)
เต้ง-ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล (Drums)
พง-อิศรพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา (Keyboard)
ป้อม-เกริกศักดิ์ ยุวะหงษ์ (Percussion)
แตน-เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์ (Keyboard)
ตุ๋ย-พรเทพ สุวรรณะบุณย์(Drums)
ตู๋-ปิติ ลิ้มเจริญ (Acoustic Guitar)
เก่ง-เทอดไทย ทองนาค (Electric Guitar)
โอ-ศราวุธ ฤทธิ์นันท์ (Bass)